Cordelia C. v. New York City Transit Authority – $1.34 Million